حواست به من نبود، نه؟

من مسافر هواپیمایی هستم

که خلبانش با چتر نجات بیرون ‌پریده‌است.

 

  
بهنام شوشتری