آماده‌ی ویرانی‌‌ام

به دست‌هایت فکر کردم
شایعه‌ی زلزله تهران را فراگرفت.

 

  
بهنام شوشتری