کنسرت پدر و پسر

.شهرام: هاهاهای... هه‌هه‌هــــــِـــی ... هوهوهوی

حافظ: یاهاهار... یاهاهار... اِ اِ اِی ... یاهاهار.

و الخ.

  
بهنام شوشتری