دیوانه‌ی حجاب تو و چادرت شدم
اما بدون روسریم دوست دارمت

+محمد رفیعی

 

  
بهنام شوشتری