جز من؟

ناگـهان پـرده بر انداخــته ای یـعنی چـه؟

مست از خانه برون تاخنه ای یعنی چه؟

 

بیرون که میروی باید یک نفر را بفرستم دنبالت. باید مواظب باشم نخندی. باید مواظب باشم چشمانت روی زمین باشد. بیرون که میروی باید یک نفر حواسش بهت باشد که یکی توی خیابان پیدا نشود که دستش را بگیری و بروی. که ناگهان روی عهد نابسته مان پا نگذاری و آن دو کلمه ی نحس را برایش به زبان بیاوری. بیرون که میروی ...

از طغیان هایت میترسم. از اینکه بروی و باز نگردی.

  
بهنام شوشتری