پسر بندر

خوشبختی یعنی هم‌اتاقی‌ت بچه گچساران باشه و مدام صدای آهنگ بندری توی اتاق بپیچه.

  
بهنام شوشتری