قانون طبیعت را عوض می‌کنی، نه؟

من پرستویی هستم

که درخت از او کوچ کرده‌است.

 

  
بهنام شوشتری