در ستایش آزادگی

"My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the Armies of the North, General of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife. And I will have my vengeance, in this life or the next."


/ 3 نظر / 17 بازدید
محمد معارفی

عاشق این فیلمم...یکی از بهتریناست

ناهی د

من عاشق این فیلم ! راسل اینجا فوق العاده بوده ! این صحنه هم واقعا واقعا واقعا بی نظیر بود !! [رویا][قلب] ممنون

سپیده

این مرد عشق است